24 meter hög ”3G-mast” vid busshållplatsen?

Med anledning av att kommunen överväger bygglov för en 24 m hög ”3G-mast” på kommunens mark vid bussvändplanen på Talluddsvägen så har Styrelsen idag lämnat in följande invändning mot detta till kommunen.

Vi vet att det inte är en enkel fråga eftersom vi gärna vill främja utbyggnaden av IT-infrastruktur och det är inte i huvudsak mastens strålning eller syfte som vi ifrågasätter. Det vi känner att vi måste agera mot är att kommunen själva här avser att bryta ganska omfattande mot den överenskomna detaljplanen avseende de avsnitt som handlar om att bevara ett kulturlandskap av riksintresse, vår närmiljö.

Länk till detaljplanen

————————-

Angående Björknäs 10:1 (dnr B2012-0334)

Det har genom vår medlemsbas kommit till vår kännedom att en 24 m hög ”monopole” planeras i centralt i Lilla Björknäs i anslutning till Bussvändplan på Talluddsvägen. Flera av våra medlemmar är ivriga användare av IT-infrastruktur och vi välkomnar utbyggnaden av 3G och 4G nätet i vårt område. Vi har däremot ett antal invändningar mot mastens placering. Villaägarföreningen var i hög grad delaktig i arbetet med detaljplanen för området (Detaljplan för Lilla Björknäs etapp 2, i Boo, Nacka kommun (DP380)) och placeringen av den nya masten anser vi på flera punkter strider mot denna.

Ur detaljplanen:
En annan bebyggelsekategori av kulturhistoriskt värde är den fritidsbebyggelse som växte fram längre inåt land från 1920-30-talet och framåt. Denna bebyggelse, som är koncentrerad till främst till området kring Heimdalsvägen, Talluddsvägen och Ymervägen, består oftast av enkla, mindre sommarstugor belägna på små anlagda tomter.

Vår invändning:
Masten planeras att placeras precis mitt i det ovan nämnda området som kommunen själv har klassat som kulturhistoriskt värdefullt. Detta finner vi både märkligt och särskilt olyckligt. Det borde gå att finna en mindre central placering av masten med en försumbar försämring av cellens täckningsgrad.

Ur detaljplanen:
Riksintresse, kultur, gäller för större delen av planområdet i norr. Utefter Skursundet gäller riksintresse för kust och skärgård. Området ingår i en helhetsmiljö (21) och närmiljö (21:1-2) av intresse för kulturminnesvården. Miljöerna beskrivs i ”Nackas kulturhistoriska miljöer”,1987. Helhetsmiljöer är avgränsade som har en för kommunen värdefull kulturhistorisk struktur i behåll. Närmiljöer har definitionen ”områden som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia”.

Vår invändning:
Vi anser att det med hänsyn taget till ovanstående utredningar är direkt olämpligt att placera en 24 m hög mast som helt eller delvis kommer att dominera landskapsbilden som bedöms vara av riksintresse kultur, kust och skärgård.

Ur detaljplanen:
De delar av planområdet som är exponerade från Skurusundet är de delar som rymmer de mest betydande kulturvärdena. Det kuperade landskapet där bebyggelsen ligger på utskjutande berghällar eller i högt belägna bergsskrevor bidrar starkt till områdets särprägel. Området kring Mariedal i norr, som är en mycket väl sammanhållen sommarnöjesmiljö, ingår i den farledszon som är av riksintresse för kulturminnesvården

Vår invändning:
Vi bedömer att masten kommer att exponeras för sjöfarande både i farleder och i skurusundet och genom sin dominans av landskapsbilden kraftigt kommer att störa de kulturvärden som bedöms vara av riksintresse för kulturminnesvården.

Ur detaljplanen:
Områdets speciella kvaliteter i landskapsbild och bebyggelsemiljö ska bevaras och skyddas och avstyckningar ska generellt inte tillåtas. Hustyper och volymer ska anpassas till fastigheten, landskapsbilden och kulturmiljön.

Vår invändning:
Egentligen säger denna formulering i detaljplanen allt: ”Områdets speciella kvaliteter i LANDSKAPSBILD och bebyggelsemiljö SKA BEVARAS.” En 24 m hög monopole kommer obönhörligen att påverka landskapsbilden som kommunen själv beslutat att den ska bevaras.

Med stöd av ovanstående inte bara önskar vi, utan kräver att kommunen omprövar sitt beslut att placera en 24 m hög mast med tillhörande teknikbyggnad inom det område som omfattas av Detaljplan för Lilla Björknäs etapp 2, i Boo, Nacka kommun (DP380) och istället överväger en mindre central placering. Vi befarar att mastens placering annars riskerar att bli föremål för rättslig prövning med hänsyn taget till de riksintressen som omnämns i kommunens egen lagakraftvunna detaljplan.

Med vänlig hälsning

Lilla Björknäs Villaägarförening

gm
Niklas Emegård, Ordförande
Charlotte Balcker, Kassör
Johnny Andersson, Ledamot
Thomas Helgstedt, Ledamot

2 kommentarer

 1. Jag vet inte. Ju fler invändningar desto bättre kanske? Vi kommer i alla fall följa upp detta med kommunen och ev nvp framöver.

  Det viktigaste vi trycker på är framförallt att masten bryter mot kommunens egen detaljplan.

 2. Hej, Suveränt att ni tar detta vidare.

  Ska vi som privatpersoner överklaga också eller ”räcker det” att ni gjort skrivelse till Nacka Kommun?

  Bästa hälsningar
  Gabriella Elmroth
  Talluddsvägen 90

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.