Stadgar

Ändamål

§ 1.
Föreningens ändamål är att inom Lilla Björknäs område verka för:

 • Tillhandahållande av vatten från Glasbrukssjön för de medlemmar, som erlagt härför beslutad anslutningsavgift.
 • Samhällets estetiska bebyggande samt i mån av föreningens tillgångar och förmåga befrämja allt vad som kan lända till villasamhällets gemensamma bästa.

§ 2.
Att bevaka tomtinnehavarnas gemensamma intressen samt föra deras talan.
Att övervaka att tomtinnehavare iakttar och uppfyller de ordningsregler som gäller för området.

Medlemskap

§ 3.
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av tomtägare inom i § 1 nämnda område samt undantagsvis, i mån av styrelsens godkännande, utanför detta. Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen.

§ 4.
Villaägare som antagits till medlem i föreningen förbinder sig att ställa sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlemskap i föreningen upphör vid överlåtelse av tomt, dock ansvarar avgående medlem för alla avgifter som belöpa sig till föreningen det kalenderår överlåtelsen skett.

§ 5. Avgående medlem äger icke återbekomma några av sina till föreningen erlagda avgifter eller andra föreningen behållna tillgångar.

Medlemsavgifter

§ 6. Varje medlem erlägger en årsavgift, som beslutas av årsmötet, att inbetalas senast 30 dagar efter det att föreningen utsänt inbetalningsanmodan. Samma tid gäller även för andra avgifter som kan komma att beslutas.

§ 7. Medlem som ej erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid, äger ej rätt att deltaga i föreningens överläggningar och beslut och avstängs från vattentilldelningen.

§ 8. Medlem som efter avstängningen av vattentilldelningen erlägger stadgade avgifter skall därutöver erlägga kostnaden för vattnets påsläppande.

Sammanträden

§ 9.
Föreningen avhåller ordinarie årssammanträde senast under juni månad.

§ 10.
Vid ordinarie årssammanträde skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för sammanträdet.
 2. Val av 2 justeringsmän.
 3. Godkännande av att kallelse till årssammanträdet behörigen skett.
 4. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret.
 5. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av inkomna ärenden och motioner.
 7. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret.
 8. Granskning av styrelsens förslag till utgifter och inkomster samt fastställande av årsavgift.
 9. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse.
 10. Val av övriga styrelseledamöter.
 11. Val av 1 till 2 revisorer.
 12. Övriga frågor.

§ 11.
Extra sammanträde hålles då årssammanträde, styrelse eller revisorer finner anledning därtill, eller då minst ¼-del av föreningens samtliga medlemmar skriftligen anhållit därom hos styrelsen, för bestämt uppgivet ändamål.

§ 12.
Kallelse till sammanträde sker genom styrelsens försorg senast 8 dagar före sammanträdet genom anslag som uppsättes inom samhället.

§ 13.
Motioner som önskas behandlade vid årssammanträdet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars samma år.

Styrelse och revisorer

§ 14.
Styrelsen består av 5 till 7 ledamöter. De väljs för en tid av 2 år.

§ 15.
Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 16.
Styrelsen handhar förvaltningen av föreningens angelägenheter och är härför gemensamt ansvarig.

§ 17.
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande och eniga om de fattade besluten.

§ 18.
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december och ska vara revisorerna tillhanda senast den 28 februari påföljande år.

§ 19.
Styrelsen ska senast 28 februari varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.

§ 20.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av på årssammanträdet vald revisor(er). Revisionen ska vara verkställd och berättelse delgiven styrelsen senast den 30 mars.

§ 21.
Val av styrelse och revisorer sker med öppen omröstning.

§ 22.
Övriga val och frågor avgörs på enahanda sätt, med undantag för uttaxeringsfrågor för vilka fordras 2/3-dels majoritet.

§ 23.
Ändring av dessa stadgar ska beslutas vid två på varandra följande föreningssammanträden.

§ 24.
För att föreningen ska anses upplöst fordras att 2/3-delar av föreningens samtliga medlemmar beslutat därom vid två på varandra följande årssammanträden.

§ 25.
Upplöses föreningen ska, sedan föreningens skulder blivit guldna återstående tillgångar tillfalla den organisation som eventuellt övertager föreningens uppgift och förpliktelser, eller därest en dylik organisation icke omedelbart kommer till stånd, föreningens tillgångar dels lika mellan föreningens medlemmar.

Att förestående stadgar är å sammanträden med Lilla Björknäs Villaägare antagna betygar styrelse och justeringsmän vid föreningssammanträdet 78-09-26 och årssammanträdet 79-06-11.

Scannade originalstadgar

Uppdateringar av stadgar har skett 2016-05-17, 2017-05-02, 2018-04-24, 2019-05-07, 2020-05-19.